skip to Main Content

Apophenia

Apophenia RMIT BA Textile Design Exhibition

Apophenia RMIT BA Textile Design Exhibition 1 – 4 December 2010

RMIT TEXTLIES BA students install APOPHENIA

The RMIT Bachelor of Arts – Textile Design exhibition, Apophenia, is underway at fortyfivedownstairs.

Back To Top